Home   Gallery   Portrait   Product   Payment   About us   Article   Contact Us 

Abstract art

Abstract art

   Abstract art(แอ็บสแทร็กอาร์ต) หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใหม่ของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา ผู้ริเริ่มคือ วาสสิลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่า จิตรกรรมทุกชนิดความสำคัญของความรู้สึกอยู่ที่ สี และการจัดรูปทรง (Colour of Form)สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกี้คำนึงถึงหลัก 2 ประการ คือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน (the inner and the outer) ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วน และความเด่นชัดของภาพ
..........คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะแบบแอบสแตรก ศิลปะแบบโบราณจะเขียนบรรยายอะไรก็เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น รูปผู้หญิง ต้นไม้ สัตว์ ผลไม้ ผู้ชาย และแม้แต่พระเจ้า คำกล่าวของศาสนาอิสลาม มีว่า “พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์ทุกประการ จะเป็นการโอหังทระนงอวดดีของมนุษย์อย่างยิ่ง ถ้าเขาอาจเอื้อมไปหาอะไรมาแทนสิ่งสมบูรณ์ เช่นพระเจ้า” ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่นิยมสร้างรูปไว้เคารพ ศิลปินกลุ่มแอบสแตกไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฎให้ผู้ดูหลงติดเพียงแค่นั้น แต่ต้องการสร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดภาพ ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร

Abstract Art เป็นศิลปะที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เป็นศิลปะที่ไม่ได้แสดงความเป็นจริง, สีสัน, และ
ภาพลักษณ์ของวัตถุ, เหตุก ารณ์,และสภาพแวดล้อม อย่างตรงไปตรงมาตามที่รับรู้ และมองเห็น
แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆ ของผู้ออกแบบโดยใช้เพียง จุด เส้น สี รูปฟอร์ม
ผิวสัมผัสป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อให้เกิดความรู้สึก,ความเข้าใจ และจินตนาการ
ดังนั้น Abstract Art จึงมีความคลุมเครือ ในตัวเองเมื่อออกสู่สายตาคนทั่วไปเนื่องจากผู้คนมีการ
รับรู้ต่อผลงานที่เกิดขึ้นต่างกัน

ที่มาของ Abstract Art
Abstract Art ถือกำเนิดขึ้นในตอนต้นศตวรรรษที่ 20 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ ที่เกิดขึ้นต่อจาก
ยุค Impressionism, Neo-Impressionism และ Post Impressionismเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม ความคิด และค่านิยมหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ของงานโดยการลดทอนความเป็นจริงของวัตถุลงแล้วแสดงความรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆ โดยผ่านสีสัน
และรูปฟอร์มอย่างไร้ขีดจำกัด Abstract Art จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดยเฉพาะในยุโรป
และรัสเซียอ้างอิงได้จากการมีศิลปิน ที่ทำงานประเภท Abstract Art แล้วผลงานได้รับการยอมรับ
มีมูลค่าสูงมากมายเกิดขึ้นในยุโรปและรัสเซัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้าน Abstract ArtJackson Pollock

การทำงานของ Jackson Pollock ตามความคิดของเขาแตกต่างจากศิลปินผู้อื่น ตรงที่ศิลปินปกต
ิส่วนใหญ่จะยืน หรือนั่งอยู่กับที่ ใช้เพียงมือ ที่ถ่ายทอด ผลงานออกมา แต่เขาใช้วิธีวางเฟร
ลงกับพื้น เพื่อที่จะสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการถ่ายทอดผลงานPiet Mondrian
หลักการทำงานของ Piet Mondrian คือการจัดองค์ประกอบของ พื้นนที่สี่เหลี่ยม บนเนื้องานโดยการใช้
สีดำ เหลือง แดง และน้ำงเงิน

Tags : แอ็บสแทร็กต์ โมเดิร์น สีน้ำมัน

Home        Gallery        Contact us         Payment        About Us        Article       


     Abstract Impressionism  |  Reproduction  |  Portrait  |  Popart  |  Drawing 

วาดภาพสีน้ำมัน วาดคนเหมือน ของขวัญ ของตกแต่ง oil colour painting interior gift

Mr.Prasit Tharawasin (Artist) e-mail : topoilart@hotmail.com tel : 0847581888

 copyright © 2010-2013 www.Artbkk.com All rights reserved

 
  
view