Full Version Abstract art

artbkk > Article

Abstract art Date : 2022-02-04 14:16:08

   Abstract art(แอ็บสแทร็กอาร์ต) หรือ มโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง ศิลปินอาจละทิ้งรูปทรงต่างๆ ด้วยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ตามความรู้สึกของตนเอง ด้วยการวางโครงสีใหม่ และเรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใหม่ของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเช่นนี้ ทำความเข้าใจยากกว่าศิลปะทุกแขนงที่เคยมีมา ผู้ริเริ่มคือ วาสสิลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซีย เขากล่าวว่า จิตรกรรมทุกชนิดความสำคัญของความรู้สึกอยู่ที่ สี และการจัดรูปทรง (Colour of Form)สำหรับการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนั้น แคนดินสกี้คำนึงถึงหลัก 2 ประการ คือ ความรู้สึกภายนอกและความรู้สึกภายใน (the inner and the outer) ความรู้สึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรู้สึกต่อการเห็นรูปทรงดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกภายในสำหรับคุณค่าของรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความกลมกลืนขึ้นด้วยสีสัน การเคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดส่วน และความเด่นชัดของภาพ
..........คุณค่าของความรู้สึกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปะแบบแอบสแตรก ศิลปะแบบโบราณจะเขียนบรรยายอะไรก็เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น รูปผู้หญิง ต้นไม้ สัตว์ ผลไม้ ผู้ชาย และแม้แต่พระเจ้า คำกล่าวของศาสนาอิสลาม มีว่า “พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์ทุกประการ จะเป็นการโอหังทระนงอวดดีของมนุษย์อย่างยิ่ง ถ้าเขาอาจเอื้อมไปหาอะไรมาแทนสิ่งสมบูรณ์ เช่นพระเจ้า” ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่นิยมสร้างรูปไว้เคารพ ศิลปินกลุ่มแอบสแตกไม่ต้องการสร้างรูปทรงที่ปรากฎให้ผู้ดูหลงติดเพียงแค่นั้น แต่ต้องการสร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดภาพ ลีลา จังหวะความสมดุล และความรู้สึก เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเองเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่าเป็นอะไร

Abstract Art เป็นศิลปะที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เป็นศิลปะที่ไม่ได้แสดงความเป็นจริง, สีสัน, และ
ภาพลักษณ์ของวัตถุ, เหตุก ารณ์,และสภาพแวดล้อม อย่างตรงไปตรงมาตามที่รับรู้ และมองเห็น
แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆ ของผู้ออกแบบโดยใช้เพียง จุด เส้น สี รูปฟอร์ม
ผิวสัมผัสป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อให้เกิดความรู้สึก,ความเข้าใจ และจินตนาการ
ดังนั้น Abstract Art จึงมีความคลุมเครือ ในตัวเองเมื่อออกสู่สายตาคนทั่วไปเนื่องจากผู้คนมีการ
รับรู้ต่อผลงานที่เกิดขึ้นต่างกัน

ที่มาของ Abstract Art
Abstract Art ถือกำเนิดขึ้นในตอนต้นศตวรรรษที่ 20 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ ที่เกิดขึ้นต่อจาก
ยุค Impressionism, Neo-Impressionism และ Post Impressionismเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม ความคิด และค่านิยมหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ของงานโดยการลดทอนความเป็นจริงของวัตถุลงแล้วแสดงความรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆ โดยผ่านสีสัน
และรูปฟอร์มอย่างไร้ขีดจำกัด Abstract Art จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดยเฉพาะในยุโรป
และรัสเซียอ้างอิงได้จากการมีศิลปิน ที่ทำงานประเภท Abstract Art แล้วผลงานได้รับการยอมรับ
มีมูลค่าสูงมากมายเกิดขึ้นในยุโรปและรัสเซัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้าน Abstract ArtJackson Pollock

การทำงานของ Jackson Pollock ตามความคิดของเขาแตกต่างจากศิลปินผู้อื่น ตรงที่ศิลปินปกต
ิส่วนใหญ่จะยืน หรือนั่งอยู่กับที่ ใช้เพียงมือ ที่ถ่ายทอด ผลงานออกมา แต่เขาใช้วิธีวางเฟร
ลงกับพื้น เพื่อที่จะสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการถ่ายทอดผลงานPiet Mondrian
หลักการทำงานของ Piet Mondrian คือการจัดองค์ประกอบของ พื้นนที่สี่เหลี่ยม บนเนื้องานโดยการใช้
สีดำ เหลือง แดง และน้ำงเงิน


ความคิดเห็น